เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
2MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานสขร. มีนาคม 2566
  1. สขร 1. มีนาคม 66.pdf
3MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  1. MOIT5 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความผู้บริหารทราบ.pdf
4MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาส 3
  1. MOIT5 ข้อ 5.1 ไตรมาสที่ 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้ลงนามบริหารทราบ แบบ สขร.1.pdf
5MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบ สขร. ไตรมาสที่ 3 เม.ย.66
  1. MOIT5 ข้อ 2 ไตรมาส 3 สขร.1 เม.ย.66.pdf
6MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบ สขร. ไตรมาสที่ 3 พ.ค.66
  1. MOIT5 ข้อ 2 ไตรมาส 3 สขร.1 พ.ค.66.pdf
7MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  1. MOIT5 ข้อ 3 ไตรมาส 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
8MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  1. MOIT4 ข้อ 4.1 ไตรมาส 3 มีบันทึกข้อความบริหารทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อ.pdf
9MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ
  1. MOIT4 ข้อ 4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อ.pdf
10MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บ
  1. MOIT4 ข้อ 4.3 ไตรมาส 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซต์.pdf
11MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
  1. MOIT5 (1).pdf