เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566สขร. กุมภาพันธ์ 2566
  1. สขร 1. กุมภาพันธ์ 2566.pdf
2MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566
  1. MOIT5 (2) สขร ก.ค.66.pdf
3MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566
  1. MOIT 5 ( 2 ) สขร. ส.ค.66.pdf