เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT6 | 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
  1. MOIT6(2.3)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข 1 - Copy.pdf