เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT9 | หลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1. คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
  1. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย1.pdf
2MOIT9 | หลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1. คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
  1. คู่มือข้อร้องเรียน.pdf