เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT11 | 1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 25661.2 โครงการโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสุขภาพอำเภอกุดข้าวปุ้น
  1. โครงการซ้อมแผนอบัติเหตุหมู่.pdf