เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT14 | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม ข้อ 2 และข้อ 3
  1. MOIT (14.4) มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3..pdf